Gåvobrev

Genom ett gåvobrev kan man ge en eller flera av sina ägodelar till en annan person. Det finns många situationer då man har stor fördel av att skriva ett gåvobrev, t.ex. om man vill att en viss person ska få en viss värdefull egendom. I ett gåvobrev kan man även ställa upp villkor för gåvan. T.ex. att personen ska få gåvan vid ett specifikt tillfälle o.s.v.

Man kan även avtala om hur gåvan ska hanteras i framtiden, t.ex. att gåvotagaren är förbjuden att sälja vidare gåvan eller att även någon annan ska ha rätt att använda egendomen som ges bort.

Gåvogivaren kan i gåvobrevet bestämma att egendomen som ges bort inte ska kunna komma att utmätas av kronofogden om gåvotagarens ekonomi skulle försämras. Härmed får gåvan ett skydd som gör att ingen kan ta egendomen från gåvotagaren för att betala en skuld denne har.

Ett gåvobrev som är skapat av gåvogivaren skapar förutsägbarhet och klarhet inför framtiden och därmed kan meningsskiljaktigheter undvikas.

En gåva mellan makar som har ett högt värde bör registreras. När en make ger den andra maken en gåva som inte har ett högt värde, i förhållande till makens ekonomi, behöver gåvan inte registreras. Gåvan kan registreras hos tingsrätten. För att registrera gåvan ska gåvobrevet i original lämnas in, gärna med två bevittnade kopior (två vittnen ska intyga att kopian överensstämmer med originalet).

Även personbevis som inte är äldre än tre månader ska skickas in med gåvobrevet. När gåvan har registrerats publicerar tingsrätten gåvan i Post och Inrikes Tidningar samt i lokaltidningar. Dessutom skickar tingsrätten uppgifterna till äktenskapsregistret. Om gåvan är en fastighet måste man också ändra i lagfarten. När man har fått tillbaka det registrerade gåvobrevet från tingsrätten, ska du skicka in gåvobrevet tillsammans med ansökan om lagfartsändring till Lantmäteriet.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.