Uppehållsrätt

Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd. Så är fallet med make eller sambo. Med familjemedlem avses make eller sambo samt släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgare eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är under 21 år eller är beroende av dem för sin försörjning. Slutligen avses även släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgare eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av dem för sin försörjning.

En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon är arbetstagare eller egen företagare i Sverige eller är arbetssökande i Sverige med verklig möjlighet att få anställning.

En EES-medborgare som har uppehållsrätt och som avser att stanna i Sverige under längre tid än tre månader skall registrera sig hos Migrationsverket. EES-medborgarens familjemedlem, som inte själv är EES-medborgare och som har uppehållsrätt skall ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket senast tre månader efter det att han eller hon kom till Sverige.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.