Skadeståndsrätt

Man kan råka ut för en trafikolycka, arbetsskada m.m. och i vissa fall kan man ha rätt till
ersättning.

Skadeståndet är tänkt som ersättning som ska sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan aldrig hade inträffat.

Vi har stor erfarenhet av bland annat whiplashskador, arbetsskador, patientskador samt försäkringsersättning och är anlitade av den skadade i kontakterna med försäkringsbolag m.fl. vilket oftast sker kostnadsfritt. Vi har ett stort kontaktnät och samarbete med läkare och andra specialister.

Personskada

Som personskada räknas såväl kroppsliga som psykiska defekttillstånd som har framkallats med fysiska medel eller på annat sätt. Fysisk smärta utgör alltså personskada, skada på den psykiska hälsan (chock, depression, m.m.) utgör också personskada. Det föreligger också personskada när den skadelidande avlidit till följd av skadehandlingen. Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för:

  • inkomstförlust
  • sveda och värk
  • lyte eller annat stadigvarande men
  • olägenheter i övrigt

Sakskada

Den som drabbas av sakskada kan många gånger få ersättning genom någon sakskadeförsäkring, t.ex. hemförsäkring. Enligt skadeståndslagen 5 kap. 7 § omfattar skadestånd i anledning av sakskada ersättning för:

  • sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning
  • annan kostnad till följd av skadan
  • inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.